beste luchtreiniger tegen fijnstof de sluipende moordenaar

Hoe kan je voor gezonde berglucht in jouw woning of appartement zorgen? Vele stadsmensen verlangen naar verse, propere lucht. Leer hier alles over fijnstof en luchtreinigers en selecteer (eventueel met onze hulp) vervolgens de beste luchtreiniger tegen fijnstof voor jouw situatie.

Want akkoord, je woont misschien wel in de prachtigste stad van de hele wereld. Maar… We hoeven onszelf ook geen blaasjes wijs te maken. We weten allemaal dat de lucht er niet puur is.

Op deze pagina kom je alles te weten over fijnstof, de bronnen, de gevolgen en mogelijke oplossingen zoals kwalitatieve luchtreinigers.

Wat is fijnstof en wat zijn fijnstofdeeltjes?

Fijne rondzwevende stofpartikels vormen één van de grootste gezondheidsuitdagingen van vandaag.

Steden en ontwikkelde gebieden in de nabijheid van grote wegen worden blootgesteld aan buitensporige concentraties fijnstof. Met perverse negatieve effecten op de menselijke gezondheid als gevolg.

Fijnstof is eigenlijk een mengsel van twee soorten partikels:

 • Fijnstof bestaat deels uit primaire partikels die in onze omgevingslucht vermengd zitten. Deze worden rechtstreeks uitgestoten ten gevolge van verbrandingsprocessen (denk aan het verkeer, de industrie en verwarmingsprocessen). Ze komen ook vrij door slijtage van banden en remmen (remvoeringen van auto’s, elektrische wagens, metrostellen, enz.) en ook door slijtage van de bovenste laag van onze autowegen. Ook biologisch en geologisch materiaal alsook natuurlijke processen zoals de erosie van de bodem brengen deze primaire partikels van fijnstof voort.
 • Fijnstof bestaat ook deels uit secundaire partikels. Deze komen tot stand in de atmosfeer door chemische reacties tussen reeds aanwezige moleculen zoals sulfaten, ammonium, nitraten, dioxines, polycyclische aromatische koolwaterstoffen, enzovoort.

Fijnstof wordt in vaktermen ook wel eens PM10 genoemd. Dit is de afkorting voor de Engelstalige benaming Particulate Matter 10. Het gaat om fijnstofpartikels met een diameter die kleiner is dan 10 micrometer, wat gelijk is aan 0,01 millimeter.

Bronnen van fijnstof

Hoge concentraties fijnstof zijn niet alleen het gevolg van plaatselijke uitstoot en emissies. Fijnstof is ook afkomstig van andere locaties ver verwijderd van uw woon- en werkplaats.

Omdat de deeltjes fijnstof zo klein zijn kunnen ze heel gemakkelijk grote afstanden overbruggen via de luchtstromen.

De belangrijkste bronnen van fijnstof zijn de volgende:

 • Bouwwerven (mechanische processen alsook verbrandingsprocessen)
 • Landbouw en bosbeheer (verbrandingsprocessen)
 • Industrie (productieprocessen)
 • Gemotoriseerde voertuigen (verbrandingsprocessen en slijtage en schuring van banden, remmen en de oppervlakte van de autowegen)
 • Spoorvervoer van goederen en personen (slijtage en schuring)
 • Fornuizen en ovens die aangedreven worden door hout
 • Secundaire partikelvorming door Vluchtige Organische Stoffen, zwaveldioxide, stikstofoxide en ammonia

Weetje: Bij normale weersomstandigheden zijn naar schatting 20% van alle fijnstofdeeltjes in onze lucht het gevolg van het verkeer. En deze fijnstofuitstoot van het verkeer bestaat uit twee componenten:

 1. Rechtstreekse uitstoot (afkomstig van bijvoorbeeld diesel- en benzinemotoren en slijtage van banden en remmen)
 2. Resuspensie ten gevolge van de verplaatsingen van de voertuigen (onrechtstreekse uitstoot)

Effecten van luchtvervuiling op menselijke gezondheid

Fijnstof in onze lucht heeft ernstige gevolgen voor de publieke gezondheid. In de pers en in vakliteratuur wordt vaak gesproken over ‘de sluipende moordenaar’ en ‘de stille dood’.

Fijnstof en fijnstofpartikels kunnen onze gezondheid een stevige knauw geven. Langdurige blootstelling aan fijnstof kan leiden tot de dood.

PM10, bekend bij het grote publiek als fijnstof, bestaat uit deeltjes met een diameter kleiner dan 0,01 millimeter.

Dergelijke kleine partikels kunnen de bronchiaalboom (het geheel van de luchtwegvertakkingen in ons lichaam) penetreren en in sommige gevallen zelfs in ons lymfesysteem en onze bloedstroom sluipen.

Dankzij hun gekloofde en gespleten structuur vormen deze fijnstofdeeltjes de ideale basis voor de aanhechting van andere schadelijke stoffen.

Er kunnen op deze manier een pak schadelijke deeltjes in ons lichaam sluipen. Sommige hiervan zijn zelfs kankerverwekkend.

Deze cocktail van fijnstofdeeltjes en schadelijke stoffen kan een lokale ontsteking van het luchtwegenstelsel veroorzaken en dit kan dus ernstige gevolgen hebben voor de gezondheid.

Enkele perverse gezondheidseffecten veroorzaakt door fijnstof:

 • Hoestbuien
 • Astma-aanvallen bij volwassenen
 • Astma-aanvallen bij kinderen
 • Bronchitis
 • Ontsteking van de sinussen
 • Algemene ademhalingsproblemen
 • Longziektes (zoals COPD)
 • Hart- en vaatziekten (cardiovasculaire ziekten)
 • Verhoogd risico op kanker zoals longkanker
 • Vroegtijdig overlijden
 • Vervuilde bodem en gecontamineerde voedingswaren door zware metalen, dioxines en furanen (chemische afvalstoffen ontstaan bij industriële verbrandingsprocessen)

Een investering in de beste luchtreiniger tegen fijnstof voor jouw specifieke situatie kan dus interessant zijn (zie verder).

Schokkend wetenschappelijk onderzoek over fijnstof

Om het toch niet alleen bij woorden en beweringen te houden lijsten we hieronder een aantal wetenschappelijke studies op.

Schokkend wetenschappelijk onderzoek over de schadelijke effecten van fijnstof – een overzicht:

 • Er bestaat een statistisch significant verband tussen blootstelling aan luchtvervuiling op de lange termijn en mortaliteit in de Verenigde Staten. Verkeer en andere bronnen van fossiele brandstofverbranding zijn belangrijke bronnen van luchtvervuiling. Ze zorgen voor een stijging van het aantal doden ten gevolge van longkanker, cardiovasculaire aandoeningen en aandoeningen aan de luchtwegen. Onderzoek van Hart et al. op een totale groep van 53 814 mannen uit de vrachtwagenindustrie in de VS wees dit uit.
 • Onderzoek van Rice et al. wees uit dat blootstelling aan luchtvervuiling van lokaal verkeer op minderjarige leeftijd de longfunctie kan verkleinen. Deze blootstelling kan ook het risico op klinisch relevante gebreken aan de longfunctie doen stijgen. Kinderen vermijden dus maar beter leefomgevingen dichtbij drukke verkeerswegen.
 • De binnenlucht actief gaan reinigen om het fijnstofgehalte te verlagen kan een belangrijke strategie zijn om astma te controleren en beheersen. Dit onderzoek van Breysse et al. is vooral van belang voor kinderen aangezien zij tot 90% van hun tijd binnenshuis doorbrengen en dus kans maken om astma te ontwikkelen.
 • Onderzoek van Bell et al. wees uit dat de chemische samenstelling van fijnstof de giftigheid ervan bepaalt. Op momenten en plaatsen waar het fijnstof grotere fracties nikkel, vanadium en koolstof bevatte, bleek er een verhoogd risico op ziekenhuisopnames te zijn. Deze ziekenhuisopnames waren gerelateerd aan korte termijn blootstelling aan fijnstof met een diameter van 0,0025 millimeter (PM2.5) te zijn.
 • Chinees onderzoek van Chen et al. leverde robuust bewijs op van een causaal verband tussen blootstelling aan fijnstof (PM2.5) op korte termijn en een verhoogd sterftecijfer ten gevolge van verscheidene hart- en longziekten in China.
 • Lees op onze speciale pagina ook meer over de impact op jouw gezondheid van wonen en werken dichtbij drukke verkeerswegen.

De aandachtige lezers begrijpen ondertussen waarom deze pagina gaat over de beste luchtreiniger tegen fijnstof. Deze venijnige vijand dient binnenshuis bestreden te worden.

Waarom fijnstof een sluipende moordenaar is

Telkens wanneer we inademen komt er een gasvormig mengsel in onze luchtwegen en longen terecht. In dit mengsel zitten ook stikstofdioxide, ozon en duizenden ultrafijne partikels.

Deze fijne partikels komen dan terecht in de luchtpijpvertakkingen en longblaasjes (alveoli). En het is hier dat ze onze gezondheid schade kunnen berokkenen, zowel op korte als lange termijn.

Hoe kleiner de partikels zijn, hoe dieper ze in de longen kunnen penetreren. We zien het niet gebeuren, het gaat om ultrafijne deeltjes die in de kern van ons lichaam doordringen…

En er kunnen zich dan ernstige problemen en ziektes van het luchtwegenstelsel voordoen, zowel bij baby’s, kinderen als volwassenen.

Voorbeelden zijn chronisch hoesten, acute ademhalingsproblemen, bronchitis, chronische bronchitis en luchtwegeninfecties.

Bovendien zijn de longblaasjes een heel complex en fragiel onderdeel van ons ademhalingsstelsel. Ademhaling en bloedcirculatie zijn er heel nauw verbonden aan elkaar, zowel functioneel als anatomisch.

Storingen in het ene systeem (zoals bijvoorbeeld een ontsteking van de luchtwegen) kunnen dus ook een invloed uitoefenen op het andere systeem, in dit geval het cardiovasculaire systeem.

Voor mensen die reeds ziek zijn vormt luchtvervuiling een extra last. Inademen van gecontamineerde en vervuilde lucht heeft de volgende effecten:

 • Daling van de gemiddelde longcapaciteit
 • Stijging van het aantal spoedconsultaties en ziekenhuisopnames omwille van ademhalingsproblemen
 • Daling van de levensverwachting
 • Stijging van het aantal doden ten gevolge van longkanker
 • Stijging van de mortaliteitsgraad ten gevolge van ademhalingsziektes
 • Stijging van het sterftecijfer ten gevolge van hart- en vaatziekten

Recent wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat luchtvervuiling niet alleen de luchtwegen en de longen aantast. Ook het cardiovasculaire systeem wordt aangetast, langzaam maar zeker.

Fijnstof is dus echt een stille, sluipende moordenaar. En een investering in de beste luchtreiniger tegen fijnstof voor jouw leefomgeving houdt echt wel steek.

Maar om met een positieve noot te eindigen… De gezondheid van kinderen en volwassenen verbetert en herstelt snel wanneer de hoeveelheid atmosferische vervuiling daalt.

Doelgerichte acties om de luchtkwaliteit te verbeteren hebben dus een meetbaar en positief effect op de menselijke gezondheid.

Verwijderen van fijnstofdeeltjes

Op internationaal, nationaal en lokaal niveau wordt tegenwoordig al veel meer aandacht besteed aan de problematiek van fijnstof dan vroeger.

Toch wijzen periodieke metingen in België (Vlaamse Milieumaatschappij) en Nederland (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu en Luchtmeetnet) uit dat er nog heel wat werk aan de winkel is.

Daarom kan het verstandig zijn om niet alleen op de overheden te rekenen om uw lichaam en gezondheid te beschermen tegen deze stille moordenaar. Waarom niet zelf op zoek gaan naar de beste luchtreiniger tegen fijnstof voor jouw woning of appartement?

De ultieme strategie om jouw binnenlucht te ontdoen van schadelijke fijnstofdeeltjes is een kwalitatief luchtzuiveringsapparaat aanschaffen.

Ontdek hier wat luchtreinigers precies zijn en lees hier hoe je dergelijke toestellen kan inschakelen ter bescherming van je gezondheid.

Of indien u ongeduldig bent. Contacteer ons dan direct. Op basis van jouw specifieke situatie identificeren wij de beste luchtreiniger tegen fijnstof voor jou.

[cta id=”15406″ align=”none”]

Voordelen van een luchtreiniger tegen fijnstof

Een kwalitatieve luchtreiniger inschakelen in jouw woning of op kantoor biedt de volgende voordelen:

 • Goed voor jouw ademhalingsstelsel en luchtwegen en de gezondheid in het algemeen.
 • Zo’n toestel ondersteunt ons immuunsysteem. Het aantal fijnstofdeeltjes dat in de luchtpijpvertakkingen en de longblaasjes terechtkomt verkleint er drastisch door. En dit verkleint het risico op levensbedreigende aandoeningen zoals longkanker op de lange termijn.
 • Verwijdert ook ongewenste geurtjes uit jouw binnenlucht (door middel van een absorberende koolstoffilter)
 • De vorming van ronddwalende hoopjes stof in jouw woning / appartement wordt afgeremd
 • Perfect om mensen met astma te voorzien van gereinigde lucht. Zo’n toestel is ook perfect om kinderen te beschermen tegen fijnstof en hun kinderastma onder controle te houden binnenshuis. Lees ook waarom astmapatiënten en luchtreinigers dikke vrienden kunnen zijn op volgende pagina.
 • Een kwalitatieve luchtreiniger biedt ook het voordeel dat andere allergenen er ook mee aangepakt worden. Je kan er dus ineens ook de strijd mee aangaan tegen huisstofmijtallergenen, pollen, honden– en kattenallergenen, schimmelsporen, enzovoort.

Realiteitscheck beste luchtreiniger tegen fijnstof

Luchtreinigers zijn super om fijnstofpartikels en allerlei allergenen uit jouw binnenlucht te filteren. Dit betekent ook dat uw luchtreiniger enkel rondzwevende partikels kan aanpakken en wegfilteren.

Verwacht dus niet dat een luchtreiniger ineens stofhoopjes op de vloer in huis op magische wijze zal doen verdwijnen. Deze zijn te zwaar voor een luchtreinigingstoestel.

Lees er meer info over op de pagina over luchtreinigers en schoonmaken.

Regelmatig schoonmaken en stofzuigen met een kwalitatieve anti-allergeen stofzuiger is dus belangrijk.

Vermijd stofzuigers die schadelijke en gevaarlijke bioaerosols uitspuwen door een gebrekkig filtersysteem! En beschouw een luchtreiniger als een stevige aanvulling en versterking van jouw schoonmaakstrategie.

Een uiterst kwalitatieve stofzuiger met topfiltratie en 20 jaar garantie is de FilterQueen Majestic.

Regelmatig schoonmaken blijft echter noodzakelijk om de blootstelling aan fijnstof en allergenen tot een minimum te beperken.

Fijnstof en kwartsstof bestrijden in industrie en bouw

Heeft uw onderneming nood aan een degelijke stofzuiger voor de bestrijding van kankerverwekkend kwartsstof en fijn stof dat vrijkomt tijdens bedrijfsprocessen? Bekijk dan zeker en vast de volgende infopagina’s:

Waarom bij Luchtreinigeradvies aankloppen?

Er bestaan luchtreinigers in allerlei vormen, maten, kleuren en gewichten.

Je hebt toestellen die qua capaciteit geschikt zijn voor hele woningen en zelfs kantoorruimtes (bijvoorbeeld de Lux Guardian Air Platinum van Aerus).

En je hebt ook toestellen die speciaal ontworpen zijn om fluisterstil te werken en zo min mogelijk geluidshinder te veroorzaken (zoals bijvoorbeeld de lucht ionisator Guardian Angel van Aerus). Bekijk zeker en vast onze specifieke pagina over stille luchtreinigers en waarom ze geschikt zijn voor diverse specifieke situaties!

Tientallen merken overspoelen de markt met luchtreinigers. Er bestaan ook verschillende filtertechnologieën en verschillende soorten filters.

Zie je door de bomen het bos niet meer terwijl je op zoek bent naar de beste luchtreiniger tegen fijnstof?

Geen paniek! Vraag het gewoon aan ons.

 • Wij dragen kwaliteit en service hoog in het vaandel
 • Wij bieden gratis persoonlijk advies op maat
 • Onze dienstverlening en luchtreinigingsoplossingen bevredigen de hoogste kwaliteitsvereisten
 • Focus op duurzame oplossingen met een lange levensduur
 • Wij zijn onafhankelijk en niet gebonden aan één bepaalde fabrikant van luchtreinigingstoestellen

Aarzel niet en contacteer ons voor een oplossing die past bij jouw situatie. De beste luchtreiniger tegen fijnstof kunnen wij voor jou selecteren.

Beste luchtreiniger tegen fijnstof – Vraag hulp

Er kan een onderscheid gemaakt worden tussen professionele en niet-professionele toestellen. Bij ons krijgt u enkel en alleen advies op maat over de eerste categorie toestellen. Hulp nodig met de selectie van de beste luchtreiniger tegen fijnstof? Contacteer ons dan voor vrijblijvend advies op maat.

Duurzaamheid staat centraal bij Luchtreinigeradvies.